آبگرمکن خورشیدی جایگزین آبگرمکن های چوبی

آبگرمکن خورشیدی جایگزین آبگرمکن های چوبی

آبگرمکن خورشیدی جایگزین آبگرمکن های چوبی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

آبگرمکن خورشیدی جایگزین آبگرمکن های چوبی

با احتساب اینکه برای هر نفر ۵۰ لیتر آب گرم در یک روز مورد نیاز است می توان برای بدست آوردن حجم آبگرمکن لیزر موهای زائد خورشیدی از روش زیر محاسبه کنیم .

اگر به صورت میانگین یک خانوار نصب کولرگازی را چهار نفر در نظر بگیریم این خانوار در روز به ۲۰۰ لیتر آب گرم نیاز دارند :

لیتر۲۰۰ = ۵۰ × ۴

             جدول میزان آبگرمکن خورشیدی


محاسبه میزان انرژی مورد نیاز 
برای گرم کردن ۲۰۰ لیتر آب از دمای ۱۰ درجه به دمای ۷۰ درجه سانتیگراد :

Q=mc(t2-t1) » Q=(200×1000gr)×4.18×(70-10)=50,160,000 j

آبگرمکن چوبی آبگرمکن خورشیدی01

آبگرمکن چوبی آبگرمکن خورشیدی


میزان چوب استفاده شده برای گرم کردن ۲۰۰ لیتر آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 60 درجه در آبگرمکن های چوبی :

انرژی تولید شده در اثر سوختن یک کیلو چوب با 12 درصد رطوبت

       1 Kg = 19000 kj = 19,000,000 j

 

آبگرمکن چوبی آبگرمکن خورشیدی03

آبگرمکن چوبی آبگرمکن خورشیدی02


راندمان آبگرمکن های چوبی مورد استفاده در ایران :

 

20% » 19,000,000×20%=3,800,000 j

 30% » 19,000,000×30%=5,700,000 j

50% » 19,000,000×50%=9,500,000 j    بهترین حالت که در روستاها وجود ندارد

 

روستا آبگرمکن خورشیدی


میزان چوب مصرفی در سه حالت قید شده جهت گرم کردن آب : 

مقدار چوب مصرفی در یک روز مقدار مصرف چوب در یک ماه
راندمان ۱ ( ٪۲۰ ) 

50,160,000÷3,800,000=13.5 Kg/day

13.5×30=405 Kg
راندمان ۲ ( ٪۳۰) 50,160,000÷5,700,000=9     Kg/day 9×30=270  Kg
راندمان ۳ ( ٪۵۰ )

50,160,000÷9,500,000=6     Kg/day

6×30=180 Kg

محاسبه صرفه جویی یک خانواده چهار نفره در جلوگیری از تخریب سه گونه درخت رایج :

الف) درخت بلوط با وزن مخصوص   900kg/m3 ب ) درخت صنوبر با وزن مخصوص 600kg/m3
ج ) درخت بید با وزن مخصوص   500kg/m3 
درخت بلوط آبگرمکن خورشیدی درخت صنوبر آبگرمکن خورشیدی درخت بید آبگرمکن خورشیدی

 


الف ) درخت بلوط : 

۱ – راندمان ٪20 :

405 Kg ÷ 900 = 0.45 m3  میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ماه برای تهیه آبگرم                                               

 2– راندمان ٪30 :

270 Kg ÷ 900 = 0.3 m3  میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ماه برای تهیه آبگرم

۳ – راندمان ٪50 :

180 Kg ÷ 900 = 0.2 m3  میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ماه برای تهیه آبگرم


ب ) درخت صنوبر :

۱ – راندمان ٪20 :

405 Kg ÷ 600 = 0.7 m3                                              ه برای تهیه آبگرم  میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ما

۲ – راندمان ٪30 :

270 Kg ÷ 600 = 0.45 m3                                                   برای تهیه آبگرم همیزان حجم درخت سوزانده شده در یک ما

۳ – راندمان ٪50 :

180 Kg ÷ 600 = 0.3 m3                                                    برای تهیه آبگرم همیزان حجم درخت سوزانده شده در یک ما


ج ) درخت بید : 

۱ – راندمان ٪20 :

405 Kg ÷ 500 = 0.8 m3  میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ماه برای تهیه آبگرم                                                   

2– راندمان ٪30 :

270 Kg ÷ 500 = 0.6 m3  میزان حجم درخت هایپوتراپی سوزانده شده در یک ماه برای تهیه آبگرم                                                  

3 – راندمان ٪50 :

180 Kg ÷ 500 = 0.4 m3                                                    برای تهیه آبگرم میزان حجم درخت سوزانده شده در یک ماه


جمع بندی :

در نتیجه یک خانوار چهار نفره به صورت میانگین در ماه بین 300 الی 350 کیلوگرم چوب را فقط برای گرم کردن آبگرم مصرفی خود می سوزاند که این مقدار در کل سال برابر است با :                                                                                                                                                                                    300 Kg × 12 = 3600 Kg

با توجه به اینکه تقریبا هر متر مکعب جنگل 600 کیلو گرم چوب دارد :                                                                                                           3600 Kg / 600 = 6 m3

آبگرمکن چوبی روستا آبگرمکن خورشیدی


در صورت اینکه هر تعمیر فن کویل هکتار جنگل در مناطق دامنه کوه های زاگرس 15 متر مکعب درخت داشته باشد :

با نصب 1000 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در دامنه کوه های زاگرس سالانه 400 هکتار جنگل برای تامین آبگرم مصرفی سوزانده نمی شود.

ده سرخ آبگرمکن خورشیدی آبگرمکن چوبی آبگرمکن خورشیدی05
روستای سرخ آباد شهرستان طارم نمونه ای از آبگرمکن های چوبی در ایران

 


مزایای زیست محیطی استفاده از آبگرمکن خورشیدی :

از دیگر مزایای استفاده از آبگرمکن های خورشیدی ،هر هکتار جنگل می تواند اکسیژن مورد نیاز ده نفر را در طول یک سال تامین کند.

جنگل زاگرس آبگرمکن خورشیدیجایگزینی آبگرمکن خورشیدی


تماس بگیرید