اثرات زیست محیطی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های گاز سوز

اثرات زیست محیطی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های گاز سوز

اثرات زیست محیطی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های گاز سوز 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

در صورت استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های گاز سوز :

میزان مصرف گاز برای گرم کردن ۲۰۰ لیتر آب با اختلاف دمای ۶۰ درجه :   

با احتساب 50 لیتر آب گرم در نصب کولرگازی یک روز برای هر نفر یک خانواده چهار نفره در روز به ۲۰۰ لیتر آب گرم نیاز دارند

50 × 4 =  200 Liters                               tap icon 2    24 hours

 

انرژی مورد نیازجهت گرمایش 200 لیتر آب در یک روز :                       

                                                                                                                              gas pipe

Q=mc ( t2 – t1 ) » Q = ( 200×1000gr ) × 4.18 × ( 70-10 ) = 50,160,000 j/Day


ارزش حرارتی یک متر مکعب گاز طبیعی :

1 m^3 = 8600 Kcal = 36,000,000 J

راندمان آبگرمکن های گازی مورد استفاده در ایران : 

             231938

60% » 36,000,000×60%=21,600,000 j

70% » 36,000,000×70%=25,200,000 j

میزان گاز مصرفی در دو حالت قید شده :

راندمان 60% راندمان 70%
 مقدار گاز مصرفی در یک روز

50,160,000 ÷ 21,600,000 = 2.5M^3/Day

50,160,000 ÷ 25,200,000 = 2 M^3/Day

اثرات زیست محیطی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن دیواری گازی :

با توجه به اینکه 98% گاز طبیعی را متان تشکیل می دهدCH4

CH4 + 2O2  → CO2 + 2H2O

 

fo

با توجه به جرم اتمی متان و دی اکسید کربن حاصل از احتراق متان :

هیدروژن (H) = 1

اکسیژن (O) = 16

کربن (C) = 12

foo

با توجه به اینکه برای گرم کردن 200 لیتر آب در روز به 2 متر مکعب گاز نیاز است :

1 m^3 (CH4) → 0.656 Kg (CH4)

وزن متان سوخته شده جهت گرمایش 200 لیتر آب در روز :

2 m^3 × 0.656 = 1.312 Kg/Day

میزان دی اکسید کربن تولید شده در صورت سوختن 2 متر مکعب ( 1/312 کیلوگرم ) متان :

fooo

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن به ازای استفاده از سیستم های حرارتی گاز سوز برای یک خانواده چهار نفره ( جهت گرمایش 200 لیتر آب ) :

3.7 × 365 = 1350.5 Kg Co2/Year

product icon journal us 300x240طبق منابع اطلاعاتی  تعمیر کولرگازی و اسناد حفاظت منابع خاک اتحادیه زمین های عمومی ساکرامنتوی کالیفرنیا ( دسامبر 1993 )

http://mediasoft.ir

tree

سالیانه 62 درخت جهت جذب دی اکسید کربن حاصل از احتراق گاز در آبگرمکن های گازی احتیاج داریم

tree2

با نصب هر آبگرمکن خورشیدی در سال :

esolar water heater tree

تماس بگیرید