استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های برقی

استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های برقی

استفاده از آبگرمکن های خورشیدی جایگزین آبگرمکن های برقی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

در صورت استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های برقی :

میزان مصرف برق برای گرم کردن ۲۰۰ لیتر آب با اختلاف دمای ۶۰ درجه :   

با احتساب 50 لیتر آب  گاوصندوق کاوه گرم در یک روز برای هر نفر یک خانواده چهار نفره در روز به ۲۰۰ لیتر آب گرم نیاز دارند

50 × 4 =  200 Liters                               tap icon 2    24 hours

انرژی مورد نیازجهت گرمایش 200 لیتر آب در یک روز :

flashQ=mc ( t2 – t1 ) » Q = ( 200×1000gr ) × 4.18 × ( 70-10 ) = 50,160,000 j/Day

 


میزان انرژی یک کیلو وات ساعت انرژی برق :

1 kw.hr = 860 Kcal = 3,600,000 J

راندمان آبگرمکن های برقی مورد استفاده در ایران : 

                    water heater

50% » 3,600,000×50%=1,800,000 j

60% » 3,600,000×60%=2,160,000 j

70% » 3,600,000×70%=2,520,000 jمیزان برق مصرفی در سه حالت قید شده :

راندمان مقدار برق مصرفی در یک روز
راندمان 50% 50,160,000 ÷ 1,800,000 = 28 kw.h/Day
راندمان 60% 50,160,000 ÷ 2,160,000 = 23 kw.h/Day
راندمان 70% 50,160,000 ÷ 2,520,000 = 20 kw.h/Day

 

 میزان هزینه پرداخت برق در یک ماه : ( باقیمت ریال 1kw.h = 8000  )   

قیمت تضمینی خرید برق توسط دولت طبق مصوب سال 1395

solar power icon
۱ – راندمان ٪۵۰ :

28 kw.h/day × 30 day = 840 kw.h/month  >>  8000 × 840 = 6,720,000 ریال

۲ – راندمان ٪۶۰ :

23 kw.h/day × 30 day = 690 kw.h/month  >>  8000 × 690 = 5,520,000 ریال

۳ – راندمان ٪۷۰ :

20 kw.h/day × 30 day = 600 kw.h/month  >>  8000 × 600 = 4,800,000 ریالمیزان هزینه پرداخت برق در یک ماه : ( باقیمت ریال 1kw.h = 2933  ) 

قیمت برق خانگی بر اساس مصرف 22 کیلو وات ساعت در روز

money

۱ – راندمان ٪۵۰ :

28 kw.h/day × 30 day = 840 kw.h/month  >>  840 × 2933 = 2,464,000 ریال

۲ – راندمان ٪۶۰ :

23 kw.h/day × 30 day = 690 kw.h/month  >>  690 × 2933 = 2,030,000 ریال

۳ – راندمان ٪۷۰ :

20 kw.h/day × 30 day = 600 kw.h/month  >>  600 × 2933 = 1,760,000 ریال

تماس بگیرید