بازدید مسئولین آب و فاصلاب کشور از آب شیرین کن خورشیدی آویسا

بازدید مسئولین آب و فاصلاب کشور از آب شیرین کن خورشیدی آویسا

بازدید مسئولین آب و فاصلاب کشور از آب شیرین کن خورشیدی آویسا 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

پیرامون حضور جناب آقای مهندس مجتهدی (مشاور مدیرعامل و مدیر کل مرکز تحقیقات و خودکفایی کشور) ، در استان اصفهان و طی هماهنگی های بعمل آمده با اداره آب و فاضلاب روستایی استان صفهان پیرامون بازدید از آب شیرین کن های شرکت آویسا در روستای مهیار جناب آقای مهندس مجتهدی به همراه جناب آقای مهندس قرائتی و کارشناسان اداره آب و فاضلاب استان در روز سه شنبه 1395/06/02 از این آب شیرین کن ها در روستای مهیار بازدید به عمل آوردند.

تماس بگیرید