بازدید مسئولین منابع طبیعی

بازدید مسئولین منابع طبیعی

بازدید مسئولین منابع طبیعی 900 630 امیر پرویز تراکمه زاد

بازدید مشترک مسئولین منابع طبیعی استان های آذربایجان غربی و کردستان از آبگرمکن های خورشیدی روستای کچل آباد سردشت (آذربایجان غربی)

avisasolar-news-15-1
avisasolar-news-15-2

تماس بگیرید