جلسه هماهنگی با حضور دکتر گرکانی مدیر بخش تحقیقات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جلسه هماهنگی با حضور دکتر گرکانی مدیر بخش تحقیقات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جلسه هماهنگی با حضور دکتر گرکانی مدیر بخش تحقیقات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

جلسه هماهنگی مدیریت و نمایندگان شرکت فن آوران انرژی های سبز در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با حضور جناب آقای دکتر گرکانی مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت بازسازی و مسکن روستائی کل کشور و کارشناسان محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون طرح ترویج در حمایت استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای سراسر کشور ، در تاریخ 1395/07/07 برگزار گردید.

avisasolar-news-11-2

تماس بگیرید