حضور آقای ستاری در کارخانه آویسا جهت افتتاحیه

حضور آقای ستاری در کارخانه آویسا جهت افتتاحیه

حضور آقای ستاری در کارخانه آویسا جهت افتتاحیه 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

 آقای ستاری از خط تولید و محصولات شرکت آویسا جهت افتتاحیه بازدید بعمل آوردند.

تماس بگیرید