قزوین – نصب آبگرمکن خورشیدی الموت شرقی روستای ویکان

پروژه : قزوین – نصب آبگرمکن خورشیدی الموت شرقی روستای ویکان

کارفرما :

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

avisa-solar-projects-alamootsharghi01

تماس بگیرید