نصب آبگرمکن خورشیدی پارکهای شهر قم

پروژه :  نصب آبگرمکن خورشیدی پارکها و فضای سبز

کارفرما :شهرداری قم-واقع در بوستان های آخوندی – معلم- جوان – مهدی- ولیعصر- امام رضا و..

سال اجرا : دی ماه سال 98

تماس بگیرید