3- دمای آب خروجی آبگرمکن های خورشیدی تا چند درجه بالا میرود؟